De Rijp, Venbuurt 10

Dit item is verlopen op 04-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend - reguliere voorbereidingsprocedure
Publicatiedatum: 03-01-2012
Plaats: De Rijp
Bekendmaking heeft betrekking op: Venbuurt 10
1483BV10
Einde bezwaartermijn:
Toelichting:

Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is afgegeven, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Venbuurt 10, 1483 BV De Rijp*
Het uitbreiden van een berging met een overkapping
Dossiernummer: WABO 2011-0071
Verzenddatum beschikking: 23 december 2011
*toepassing is gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (buitenplanse afwijking van het vigerende bestemmingsplan).

U kunt deze omgevingsvergunning inzien in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte en Welzijn (0299-391950). Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp, Postbus 16, 1483 ZG De Rijp. De termijn van 6 weken gaat in een dag na verzending van de besluiten. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Een bezwaarschrift schorst uitzonderingen daargelaten niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Als u een bezwaarschrift of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar, Sector Bestuur (postbus 251, 1800 BG Alkmaar) vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden. De voorzieningenrechter bepaalt of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt.

Naar boven
hoog contrast